תקנון אתר החנות של הטחנות הגדולות של א"י

כללי

האתר דנן מספק שירותי מסחר מקוונים ללקוחות אתר חנות הטחנות הגדולות של א"י (להלן – "חנות הטחנות הגדולות").

השימוש באתר זה כפוף לקריאה ולהסכמה של כל גולש לתנאי תקנון זה (להלן - "משתמש" או "לקוח", ו-"התקנון", בהתאמה).

חנות הטחנות הגדולות זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. לנוכח זאת המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומסכים להם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד חנות הטחנות הגדולות ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות בזיקה להפרת התחייבויות חנות הטחנות הגדולות ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. יובהר ''פעולה באתר'' בתקנון זה: כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש שלא כדין ולמטרות בלתי חוקיות.

הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה על המשתמש באתר לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של המשתמש עם מפעילת האתר.

מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא מפעילת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מפעילת האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חנות הטחנות הגדולות ו/או מפעילת האתר.

ברי כי אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 

קניין רוחני

מלוא הקניין הרוחני המצוי באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני האתר, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים במלואם לחנות הטחנות הגדולות.

מובהר בזאת, חל איסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה ו/או רישיון בכתב ומראש מחנות הטחנות הגדולות זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה ו/או ה רישיון, ככל ואלו יינתנו.

 

סודיות והגנת פרטיות

חנות הטחנות הגדולות מכבדת את הפרטיות של כל לקוחותיה ועושה את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיהם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של חנות הטחנות הגדולות ולא יועברו צדדי ג', אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ו/או לצורך דיוור עתידי.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 לעיל, חנות הטחנות הגדולות לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שבו המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחנות הטחנות הגדולות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים באתר זה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם אחר ו/או נוסף עם חנות הטחנות הגדולות ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם;

במקרה בו התקבל בידי חנות הטחנות הגדולות צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו קיימת חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

משתמש שהזין לאתר זה פרטים מוטעים אודותיו במתכוון.

בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין חנות הטחנות הגדולות.

 

שימוש ב"עוגיות" (cookies)

כדי להקל על משתמשיה, חנות הטחנות הגדולות משתמשת בעוגיות (cookies) ובכך חוסכת מהמשתמשים לציין את פרטיהם האישיים בכל פעם שהם מבצעים פעולה באתר. ברי כי כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לעוגיות.

אם כן,המשתמש מודע ומסכים לשימוש זה בעוגיות על ידי חנות הטחנות הגדולות, והינו מאשרה בעת פעולתו באתר; המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לשימוש זה ב"עוגיות", כאמור.

 

רכישות ותשלומים באתר

ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי על ידי בעל כרטיס האשראי בלבד, או באשראי ו/או במזומן באיסוף עצמי.

כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י המשתמש לצורך ביצוע הרכישה. ככל שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת מוצר ו/או שירות שניתן באתר זה, תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט להלן בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

המחירים המוצגים באתר זה הינם המחירים הסופיים של המוצר או השירות לרבות רכיב המע"מ, ופרט לרכיב המשלוח אשר יוצג למשתמש בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.

עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כדין.

מובהר כי חנות הטחנות הגדולות רשאית להגביל את כמות השירותים ו/או היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר ו/או השירות.

התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגיטלית, ומאושרים ע"י מס הכנסה.

 

רכישה בטוחה

חנות הטחנות הגדולות שמה לה למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ובאמצעות מכשיר טלפון ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר. עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (redirect) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי הסליקה (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית ssl ועל פי תקן pci level.

 

זיכויים, החזרות וביטולים

חנות הטחנות הגדולות עושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצר ו/או השירותים באופן מושלם. ככל שמשום מה המשתמש קיבל מוצר פגום אנא כתבו למייל orders@hagdolot.co.il, וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, וחנות הטחנות הגדולות בהתאם לשיקול דעתה תזכה אתכם במחירו. ביטול עסקה על ידי לקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

ככל שמשתמש החליט לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הוא לבטל את ההזמנה על ידי פנייה לשרות לקוחות החברה בכתובת chef@hagdolot.co.il, במקרה כזה יזוכה המשתמש במלוא התשלום שנגבה. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת chef@hagdolot.co.il. בכל מקרה חנות הטחנות הגדולות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת. מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או למי מטעמו או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

 

ביטול רכישה מצד חנות הטחנות הגדולות

חנות הטחנות הגדולות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, וחנות הטחנות הגדולות תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חנות הטחנות הגדולות בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

משלוחים וזמני אספקה

בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.

ההזמנות מסופקות עד 4 ימי עסקים.

יודגש, ניתן לתת את הכתובת בעבודה, או במקום בו אתם נמצאים בשעות היום. השליח יתקשר אליכם כשיתקרב לאזורכם, לכן אם אתם לא בטוחים שתהיו זמינים רצוי לתת מספר נוסף של מישהו שיכול לענות ולתאם את קבלת המשלוח עבורכם.

אם ברצונכם לעדכן חלק מהפרטים שנתתם עבור המשלוח, כתבו לנו למייל orders@hagdolot.co.il,

אם בחרתם באופציה של "איסוף עצמי", כתבו לנו ל- orders@hagdolot.co.il, או התקשרו לטלפון 073-7826093 שלוחה 4,  כדי לתאם את האיסוף.

חנות הטחנות הגדולות לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות, אך לא רק, שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר ו/או שירותים באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש או מי מטעמו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבית המשפט של העיר חיפה הסמכות הבלעדית לדון בהם.

התקנון נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר אך ברי כי כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

לוגו הטחנות הגדולות של ארץ ישראל

הטחנות הגדולות של א"י, חיפה